Németh Károly

Névváltozatok
református lelkész
Születési hely
Darány
Születési dátum
1889

Édesapja Németh Péter Németh János nemeskei lelkipásztornak és felesége, Erőss Lujza, Erőss Sándor darányi lelkipásztor leányának volt a fia. Apai és dédapja anyai ágán is "ároni" a családja, és több, mint 200 éve lelkészkednek Somogyban. Édesapja, mint árva gyerek nagy nélkülözések között nevelődött fel. Iparos lett. Elemi iskolába Darányban járt Vecsey József keresztapja elé. Amikor az ötödik elemit is elvégezte, a szülei a rokonság bíztatására, hogy helyreálljon a családi folytonosság a lelkészi pályán, Csurgóra került gimnáziumba. Németh Zsigmond unokanagybátyja és annak veje, Matolcsi István vallástanár, aki az Erőss-család révén szintén unokanagybátyja volt - bíztatására beiratkozott. Matolcsiék magukhoz vették lakásra és a konviktuson étkezett. A második évben bekerült az internátusba. A konviktuson először ételhordó, majd provizor lett, ami ingyen koszttal járt. Érettségi után Debrecenbe jelentkezett, zsebében mindössze 20 koronával. Négy hónapba telt, míg bekerülhetett az internátusba, és kedvezményes konviktust kaphatott tandíjbefizetési haladékkal. A harmadik évben két szemesztert a Kassay-Kubinyi alapítvány támogatásával Halléban végzett. A kápláni vizsga letétele után 1912-től 25 hónapon át Szeghalmon volt káplán. 1915-ben hazajött Alsokba Németh Zsigmond mellé. Itt a hadbavonult kántortanító helyett átvette annak felső osztályait. 27 hónapig szolgált, míg megürült a somogyszobi lelkipásztori állás. Ahogy 1917 augusztusában Somogyszobra költözött, nagyobb szabású renoválással rendbe kellett hozni a lelkészlakást. Egy évig tábori lelkész volt.Amikor 1918 decemberében visszatért, felfordult falu. A futkározó "atyafiak" gondoskodtak a nép nyugtalanításáról. Nem tetszett nekik, hogy a "papra" hallgat a nép. 10 évig tanította a vallástant. 1927-ben megválasztották keszthelyi lelkipásztornak. Öt évi megfeszített munka révén templomot építettek. A következő öt év a fiókegyházak templomait építette. 1951-ben esperessé választották. 1956-ban nyugdíjazták.  (Dr.H.J.)

Kapcsolódó írások
Tükörcserepek, ahogyan egy csurgói öreg diák látta / Németh Károly. -Kaposvár: Új-Somogy Nyomda- és Lapkiadó RT. Kaposvár, 1939