Buday Gergely

Névváltozatok
Budai Gergely
református lelkész, teológiai tanár
Születési hely
Dunavecse
Születési dátum
1887
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
1974

A református elemi iskolanégy osztályát Dunavecsén, a gimnáziumot 1901-ig Kunszentmiklóson végezte. 190l. szeptember 1-től 1905. június 31-ig volt a csurgói református gimnázium tanulója. A református és magyar ősök hite és magyarsága ott érlelődött benne, hogy majdan egy életen át minél teljesebbé váljék. Anyanyelvünk szépsége Csurgón kezdett benne tudatossá válni, és itt tette meg az első lépéseket a görög nyelv tanulásában. Lefordította magyarra az Új Testámentomot. Ebben a fordításában sok van az egykori csurgói diákból. A teológiát 1909-ben végezte Budapesten. Ettől fogva segéd-, majd helyettes lelkész volt Szolnokon, 1911 októberétől pedig segédlelkész Budapesten, ahol 1917-ben hitoktató, 1918-ban vallásoktatási igazgató, 1934-ben pedig teológiai akadémiai tanár lett az újtestamentomi tudományok tanszékén, miután 1924-ben a gyakorlati teológiai és egyházjogi szakcsoportból teológiai magántanári képesítést szerzett ugyanott, 1929-ben pedig bölcsészetdoktorrá avatta a budapesti egyetem.A református egyetemes konvent vallásoktatási szakelőadója volt, és a konvent Parochiális Könyvtárbizottságának előadója, a Református Egyházi Könyvtár című sorozat szerkesztője. Ennek a sorozatnak 1950-ig 25 kötete jelent meg, és egy rendkívüli kötete, az Ágenda, amelynek, valamint az Istentiszteleti Rendtartásnak is, munkatársa és sajtó alá rendezője volt. Cikkeket írt a Pedagógiai Lexikonba. Magyarra fordította Hastie: A református gondolkodás alapelvei c. munkáját és a Shorter Catechism c. ref. hitvallást. Mint teológiai tanár megírta az újtestamentomi szaktudományoknak anyagát hallgatóinak tankönyvül szánt jegyzetekben. A jegyzetek stencillel és írógéppel sokszorosított könyvek, de a teológiai tudomány csak így tudott élni és napvilágra jutni. Az 1944 előtti évtizedben szerkesztette a "Theológiai Lexikon"-t, amelynek azonban teljes kéziratanyaga elveszett 1945.január 30-án, amikor a házukat a németek felrobbantották. A teljes újszövetségi kommentársorozata kéziratban maradt.  (Dr.H.J.)

Kapcsolódó írások
Az Új Testamentom / Dr.Budai Gergely (fordító). -Budapest: A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája, 1967 (könyvtárak, jelzetek: Csurgói ref.gimn.)
Miért és hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? / Budai Gergely. -Budapest: Londoni Vallásos Traktátus-Társulat (Religious tract society), 1925 (könyvtárak, jelzetek: Csurgói ref.gimn. )