Mátéffy Béla

Névváltozatok
gimnáziumi tanár
Születési hely
Gödöllő
Születési dátum
1901
Halálozás helye
Székelyudvarhely
Halálozás dátuma
2002

Gödöllőn született 1901-ben. Édesapja Ferenc József császár gyógyszerésze volt, Sissi társa a vadászatban. Elhalálozása után az árvaszék a család vagyonát hadikölcsönbe fektette, amelyet felemésztett a háború. Az ötgyermekes család a 14 éves fiú segítségére szorult. 1920-ban érettségizett. Beiratkozott a jogra, számviteli vizsgát tett. Kinevezés híján a magyar- latin és angol szakra, majd négy félév után átment a matematika-fizika szakra, miközben csillagászati előadásokat is hallgatott. 1933-ban szerzett tanári diplomát. Anyagi szempontból gondtalan élete akkor kezdődött, amikor 1935 nyarán megválasztották a csurgói református gimnázium helyettes tanárává. Felszabadultan, igazi örömmel, teljes odaadással fogott a különböző irányú teendők végzésébe. Látta az új római katolikus ifjúsági templom építését, amelynél a diákok lelkesen segítette. Jelen volt Nagyváthy János sírjának felbontásakor, és ott állt, amikor a talált hamvakat elhelyezték a parkban levő új sírban. Jelen volt a régi cserkészház lebontásánál, örült a helyén épült új internátusnak. A cserkészéletbe sikerült új életet vinni, amelyhez az új cserkészotthon remek feltételeket teremtett. 1940-ben behívták katonának. Erdélybe került. Mennyiségtant, természettant, vegytant, természetrajzot, számtant és fizikát tanított. 1942-ben Csurgóról jelentkezett a székelyudvarhelyi kollégium fiúgimnáziumának pályázatára. Augusztusban búcsút vett Csurgótól. Mint hadnagy anyagi tisztként szolgált Újvidéken. 1944-ben a kincstári anyaggal együtt menekülniük kellett. Átjöttek a Dunántúlra, egészen Gyékényesig. Minthogy ez a hely sok szempontból nem volt megfelelő, parancsot kapott, készítse elő a Csurgóra való áttelepülést. Így került vissza Csurgóra, és Bodó Jenő igazgató (egykori kollégája) előtt lefoglalta az iskolaépületeket a m. kir. honvédség részére. Így gyakorlatilag fegyveres őr vigyázott a Nagykönyvtárra. A szovjet hadifogságból is Székelyudvarhelyre tért haza. Itt uralom- és rendszerváltás fogadta, állampolgárságot kellett változtatnia. Megnősült, a tanítóképzőben református vallást oktató Molnár Margitot vette feleségül. A feleségét állásából kitették, ő kénytelen volt elfogadni az elemi iskolában kínált munkahelyet. A csurgói gimnáziummal rendszeresen tartotta a kapcsolatot, többször megjelent az érettségi találkozókon. Századik születésnapján a székelyudvarhelyi tudományos könyvtár monitorján megjelent a felirat: Századik születésnapján szeretettel köszönti egykori tanárát, Mátéffy Bélát a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium. Sírjára Róth András székelyudvarhelyi informatikus a csurgói gimnázium koszorúját is elhelyezte. Székelyudvarhelyen a a város központjában levő református temetőben a gondnoki lakáshoz vezető út közepén balra van eltemetve.  (Dr.H.J.)

Kapcsolódó írások
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/05-10/staar.pdf