Kondor József

Névváltozatok
gimnáziumi tanár
Születési hely
Hadad
Születési dátum
1858
Halálozás helye
Budapest
Halálozás dátuma
1912

A Szilágy megye egyetlen német anyanyelvű falujában, Hadadon született 1858-ban. A gimnáziumot Zilahon végezte, a bölcseleti tanfolyamot 1876-tól 1880-ig a kolozsvári egyetemen. 1882-ig a kolozsvári református kollégiumban volt alkalmazásban. 1882-ben a csurgói református főgimnázium tanára lett. 1883-ban szerzett tanári oklevelet. Tanári működése alatt két ízben tett hosszabb tanulmányutat az osztrák tartományokban, majd Bajorországban. Cikkei a gimnáziumi értesítőkben, az Iskolai Szemlében, a Dunántúli Protestáns Lapban, a Közoktatásügyi Szemlében, a Népnevelők Lapjában a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, a Hunyadban, a Csurgó és Vidékében jelentek meg. Jelentős munkája: Két tanulmány (Csokonai- Lenau) 1897-ben jelent meg Csurgón. Az első tanulmány (Csokonai Somogyban) a gimnázium értesítőjében és az Iskolai Szemlében korábban is megjelent. A Csokonai Kör elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a költő- tanár emlékének ápolásában. A diákjaival közösen rendezett előadások bevételéből festették meg Aggházy Gyulával a gimnázium tulajdonában levő Csokonai- portrét. 1887. Október 26-án a református templomban tartott avatóünnepségen hangzott el már említett Csokonai Somogyban című előadása. A kir. magy. Term. Tud. Társulat tagja, a Csokonai-kör elnöke. Beteges állapota miatt 25 évi buzgó szolgálat után 1907-ben saját kérésére nyugdíjazták. Magyar nyelvet, német nyelvet, logikát, lélektant, magyart görög pótlóval, gondolkozástant tanított.1909-ben jelent meg A magyar nyelv és irodalom dióhéjban. Segédkönyv a középiskolák V-VIII. osztálya számára című könyvének második kiadása. Vett egy kis szőlőt a csurgói szőlőhegyen, amiben nagyon el tudott gyönyörködni. 1912-ben halt meg Budapesten? Olajfestésű arcképe ma a nagykönyvtárban található. (Dr.H.J.)