Katsóh Lajos

Névváltozatok
gimnáziumi professzor
Születési hely
Karcag
Születési dátum
1812
Halálozás helye
Kutas
Halálozás dátuma
1887

A Nagykunságban, Karcagon született 1812-ben. Apja Kacsóh Benjamin, anyja, Lápassy Zsuzsanna kun nemesek voltak. A gimnáziumot Karcagon, majd Debrecenben végezte. Akadémiai tanulmányokat végzett. 1834-ben jött Somogyba Nagybajomba, mint akadémikus rektor. Ismeretköre tágítására meglátogatta Velencét, Firenzét, Rómát, Bécset. Amikor 1838-ban Csurgón elfoglalta tanári állását, 25 éves volt. A koniugistákat és a deklinistákat tanította. Nagy szerepe van a gimnáziumi könyvtár rendezésében. Az 500 kötetre szaporodó iskolai könyvtár első őre volt. Az akkori rendszer szerint lelkészként is szolgált Csurgón. Csire István szerint „ az akkori idők rideg szelleme szerint a fegyelem- gyakorlásban vasszigorú ugyan, de igazságos volt személyválogatás nélkül; a rossz kezelésében hivatottság mellett alapos készültséggel fáradozván a gymn. akkori jeles tanárai Sarkady Károly, Barla Sz. János,  Sipos Sámuel, Varga János mellett megérdemelt szép helyet foglalt el.” A német, latin nyelvet alaposan ismerte, és különös kedvvel tanította. A Belsősomogyi Református Egyházmegye esperese volt. Baksay Sándor első tanárát tisztele. „mint kezdő pap és tanár kezdette lerakni későbbi esperességének fundamentumait a belsősomogyi egyházmegyében. Ez a kéz vitt annyira, hogy 11-12 éves korunkban a magyarul diktált szöveget ex abrupto írtuk latinul. Corneliust, Phaedrust egész végig könyv nélkül megtanulni nem került több erőbe, mint pl. a heidelbergi kátét, és Justinust és Curtiust is meg merte támadni, aki rábukkant. Szigorú kéz volt, de áldott kéz.” 1839-es egyházmegyei beszédében a csurgói könyvtár állományának minőségi fejlesztéséről győzte meg a küldötteket. 1839. február 17-én kelt tantervtervezete fennmaradt: „Az 1837-dik év september 26-kán Nagy- Bajomban tartott gyűlésnen csurgói Professorrá lett kinevezésemkor a Nagy Tiszteletű Elöljáróság az Oskolai Könyvtárban lévő könyvek rendbeszedését is rám bízni méltóztatván […] Én a könyveknek – miután azokat nyelvek szerént elrendeztem, - leírt egy sor s egy btü szerénti jegyzéket készítettem, amazt az által adás és vevés, ezt a könyveknek kérdés utáni kikeresése könnyitése végett, s mind a kettőt külön jegyző könyvbe be irtam vigyázva különösen arra, hogy a Könyvtár nevekedésével a szerzendő könyvek ezen Jegyző könyvekben könnyen bevezettethessenek.” Érdeme, hogy a Varga György- féle házat tanárlalásnak sikerült megvenni az intézet számára. Az intézet nyugati lejtőjét felosztották a bentlakó tanulók közt, hogy a kertészet hasznot hajtó nemes foglalkozását már jókor beleöntsék a tanulókba. Csurgóról 1845-ben Kálmáncsára, innen 1859-ben Kisbajomba, majd Nagybajomba ment, és mint egyházkerületi főjegyző halt meg 1887 január havában, Olajfestésű arcképe a gimnázium dísztermében található. Kutason ??? van eltemetve.  (Dr. H. J.)