Jamrich Béla

Névváltozatok
gimnáziumi tanár, címzetes igazgató
Születési hely
Nagyszalatna
Születési dátum
1887
Halálozás helye
Csurgó
Halálozás dátuma
1957

Nagyszalatnán Zólyom vármegyében született 1887-ben. Egyetemi éveit Kolozsváron töltötte 1909-ig. Az 1910/11-es tanévben gyakorló tanár volt a besztercebányai ev. Algimnáziumban, majd 4 évig helyettes tanár az iglói ev. Főgimnáziumban. Ibolya leánya Iglón, Katalin Besztercebányán született. Besztercebányán magyart, görögöt, számtant, természetrajzot és mértant tanított. Iglón a háború alatt több estélyen felolvasott, előadást tartott. A Lőcsei Hadtörténeti Közleményben cikkeket írt „A késmárki Thököly-vár”, „Krasznahorka”, „Rozsnyó” címen. Iglón és Besztercebányán is őre volt a városi múzeumnak és a könyvtárnak. Amikor a Felvidékre bevonultak a csehszlovákok, csak magyar történelmet volt hajlandó tanítani. Magyarországra, Csurgóra költöztek. 1921-től 1925-ig vezette a református gimnázium internátusát, 1922-től 1924-ig a konviktus felügyelőtanára volt. Az egyházmegyei és gimnáziumi szertár élére Patkós Bálint elhunytával 1924-ben került. 1943. január elsejével Horthy Miklós kormányzó gimnáziumi igazgatói címmel tüntette ki. Magyar nyelvtant, latin nyelvtant, történelmet, görög pótló irodalmat, történet- és közgazdaságtant, gyorsírást, egészségtant, tornát, számtant tanított. Matoltsy Sándor igazgatótanácsi elnök közeli rokona, a felesége Jamrich Vilma, Jamrich Béla huga volt. 1957 januárjában halt meg. A központi temetőben van eltemetve. Az Öregdiák Szövetség által megfestetett olajfestésű arcképe a díszterem falán található. Gyermekei, Katalin, Ibolya és Zoltán a csurgói gimnáziumban érettségizett. (Dr. H.J.)